ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

  

Gevheri Şiirleri


Aceb kande gitti ol âfitâbım

Aceb kande gitti ol âfitâbım
Cemâlin O görmedim dün de bu gün de
Büküldü kametim kalmadı tabım
Ben yâri görmedim dün de bu gün de

Bağrım yanmaktadır nâr-ı iştiyaka
Zaif canım dayanur mı ihrâka
Nice sabr ideyim ben bu firaka
Ben yâri görmedim dün de bugün de

Yüz çevirdi benden baht-ı siyahım
Görünmedi gitti ol yüzü mâhım
Ey felek neyledim nedir günâhım
Ben yâri görmedim dün de bu gün de

Yüzümü pâyine sürerdim bulsam
Yolunda can virüp kurbânı olsam
Hiç bilmezim nitsem ne çâre kılsam
Ben yâri görmedim dün de bu gün de

Gevheri severdi serv-i simini
Çok demdir görmedim ol sim teni
Dîdar ile yâ Rab sevindir beni
Ben yâri görmedim dün de bu gün de...>>


Ah elinden zülf-i kemendim benim

Ah elinden zülf-i kemendim benim
Müjen urdu sinem yaralandı gel
Güzel başın içün ağlatma beni
Dilber gam başımdan aralandı gel

Gamdan hasar oldu mekânım yurdum
İşidüp âvâzım dinlemez virdim
Bir değil beş değil on değil derdim
Yaralar baş verdi sıralandı gel

Aceb gafil midir gelür mü Leylâ
Bu gam bu kasavet kalur mu böyle
Çok tuz ekmek yedik gel helâl eyle
Bu garibin gönlü zârelendi gel

Gevheri yâr gelür haftada ayda
Sevüp ayrılması vermeyor fayda
Başım yastıktadır gözlerim yolda
Gözümün beyazı karalandı gel...>>


Âhır bu derd beni sine gönderir

Âhır bu derd beni sine gönderir
Onulmaz yâreler em em üstüne
Figanım işiden aklın yitirir
Gitti hurrem geldi gam gam üstüne

Bir dilbere meyil verdim özümden
Nasihat eyledim geçmez sözümden
İki ellerim gitmez oldu gözümden
Âcizim silmeğe nem nem üstüne

Dilberden vefa gitti naz kaldı
Yandı ciğer kebab oldu köz kaldı
Zamanede asilzade az kaldı
Şimdi doğmaktadır kem kem üstüne

Gevheri der şimdi zamane kemdir
Dilberlerin işi dâima zemdir
Bir günüm şâd ise bir günüm gamdır
Görmedim âlemde dem dem üstüne...>>


Ariftir efendim hûbların şahı

Ariftir efendim hûbların şahı
Mail olduğumu duyar mı bilmem
Her dem kalbimde o yârimin âhı
Bu tatlı canıma kıyar mı bilmem

Ana bir gün hasbıhâlim söylesem
Gönül hicab ider bilmem neylesem
Bir buse dileyüp niyaz eylesem
Sultanım hatırım sayar mı bilmem

Bendesin hâk ile yeksan eyleyüp
Bu cevr ü cefâyı her an eyleyüp
Mecnun gibi sinem uryân eyleyüp
Eğnimden libasım soyar mı bilmem

Akan çeşmim yaşın şileyim disem
Hüsn-i devletine güleyim disem
Efendim sineye sarayım disem
Gevherî'nin sözüne uyar mı bilmem...>>


Ayırdın yârimden ey kanlı zâlim

Ayırdın yârimden ey kanlı zâlim
Kime dâd ideyim senden ayrılık
Sana yâr olalı mükedder hâlim
Kandan geldin sen de kandan ayrılık

Ayırdın gönlümün ol yâr-ı garın
Artırdın bülbülün feryâd ü zarın
Sebeb-i vücûdum ömrümün varın
Ayırdın canımı tenden ayrılık

Ben senin elinden zehirler yuttum
Mecnun gibi dağlar yolunu tuttum
Şimdilik ben sana acebâ nettim
Bilmem ne istersin benden ayrılık

Ayrılık acısı kâr itti cana
Şikâyet ideyim Ganî Subhan'a
Gonce-i âmâlim irdi hazâna
Var yıkıl git bu gülşenden ayrılık

Gevheri der bîkes düşürdün beni
Kani ol efendim nicoldu kani
Göremedim bu gün yanımda seni
Yoğolmuş olaydın benden ayrılık...>>


Bâd-ı sabâ bundan doğru cânâna

Bâd-ı sabâ bundan doğru cânâna
Arzıhal ile vardın ne didi
Ne incinmiş aceb bu ben nâlâna
Dokunup lebinden sordun ne didi

Ben niyaz eyledim ictînab itti
Ne lûtf ile güldü ne hitab itti
Ben gittim sen kaldın ne cevap itti
Güftârın işidüp gördün ne didi

Medh ü senasını eyleyüp zahir
Her an idüp tel tel o zülfü kâfir
Sergüzeştnâmemi okuyup vâfir
El bağlayup divâna durdun ne didi

Câmeni çâk idüp girîbânından
Niyazlar iderdin geçüp yanından
Çin seherde hüsn-i gülistanından
Yâsemenler güller derdin ne didi

Kulundur neyleyim bir duâ idüp
Dest açup niyaza bir sena idüp
Garib Gevheri'yi bir rica idüp
Hâkipâye yüzün sürdün ne didi...>>


Bilmem ki unuttum ya ne söyleyim

Bilmem ki unuttum ya ne söyleyim
Yâre arz ider mi dil beni bilmem
Ağlayı ağlayı afiyet bekler
Gözlerimden akan sel beni bilmem

Ecel ardınuzca ökçemiz basar
Koç yiğitlerini durmayup asar
Aşkın ruzigâri serimde eser
Ne canibe atar yel beni bilmem

Gevheri der didemden akıyor yaş
Dilberin aşkiyle eyledim savaş
Akılla muhabbet kılavuz yoldaş
Sılada arz ider mi dil beni bilmem...>>


Bir dilber isterim Bari Huda'dan

Bir dilber isterim Bari Huda'dan
Hiç misli cihâna gelmedik olsa
Olmasa âlemde bây ü gedâda
Hiç bir kimse mâlik olmadık olsa

Neylerim dünyâda narı turuncu
Gönül eğlencesi dilberin genci
İstediğim dürr-i yekta bir inci
Anı da bir hakkak delmedik olsa

Bir dost ararım ki açsam razımı
Meclis-i irfanda çalsam sazımı
Bir turna gözlüye salsam bazımı
Hiç avcu şahini salmadık olsa

Pek mailim hûb cemâle bakmağa
Pervâne-veş derdli sinem yakmağa
Gönce gül isterim alup kokmağa
Hoyrat eli değüp solmadık olsa

Gevheri der gönül maildir gence
Bir tıfl-i nevreste miyânı ince
Dahi koculmadık lebleri gönce
Cevr ü sitem nedir bilmedik olsa

Hiç misli cihâna gelmedik olsa
Olmasa âlemde bây ü gedâda
Hiç bir kimse mâlik olmadık olsa

Neylerim dünyâda narı turuncu
Gönül eğlencesi dilberin genci
İstediğim dürr-i yekta bir inci
Anı da bir hakkak delmedik olsa

Bir dost ararım ki açsam razımı
Meclis-i irfanda çalsam sazımı
Bir turna gözlüye salsam bazımı
Hiç avcu şahini salmadık olsa

Pek mailim hûb cemâle bakmağa
Pervâne-veş derdli sinem yakmağa
Gönce gül isterim alup kokmağa
Hoyrat eli değüp solmadık olsa

Gevheri der gönül maildir gence
Bir tıfl-i nevreste miyânı ince
Dahi koculmadık lebleri gönce
Cevr ü sitem nedir bilmedik olsa...>>


Bir garib kuş idim bakın hâlime

Bir garib kuş idim bakın hâlime
Yavru şahin vurdı sinem yâreli
Varamadım mekânıma elime
Yavru şahin vurdu sinem yâreli

Dosta gider iken yolum döndürdü
Suya verdi alçaklara endirdi
Kolum kırdı kanadlarım sındırdı
Yavru şahin vurdu sînem yâreli

Bağdadi turnayım vardı elimiz
Yoktur gurbetlikte sora hâlimiz
Dost köyüne uğrar iken yolumuz
Yavru şahin vurdu sinem yâreli

Üsküfli olur böyle gözü kareler
Tel tel itmiş zülüflerin tazeler
Derman bulmaz bana ehil çâreler
Yavru şahin vurdu sinem yâreli

Gözü kanlı sökün itti elinden
Çok bülbülü ayırmıştır gülünden
Gevheri der kurtuluş yok elinden
Yavru şahin vurdu sînem yâreli...>>


Bir gün başım alur çıkar giderim

Bir gün başım alur çıkar giderim
Bize dağlar olsun il deyi deyi
Kayalar başını mesken iderim
Mecnun'un gezdiği bel deyi deyi

Yâre yâr olalıdan beri nâşi
Bağrıma uruldu melâmet taşı
Hasret ile akar çeşmimin yaşı
Umman oldu gitti sel deyi deyi

Her kaçan dildâre arz etsem halim
Ah ü zâr etmeğe kalmaz mecalim
Ferdalara salar beni bir zâlim
Âşık isen dağları del deyi deyi

Ol benim gönlüm aldı mestâne
Temellük tealluk gösterdi câne
Şimdi ider yüz bin dürlü bahane
Korkarım ta'n ider il deyi deyi

Çünki rahm etmezdin ah sözüme
Aşkınla ateşler yaktın özüme
Ya niçün evvelden güldün yüzüme
Ey benim Gevherî'm gel deyi deyi...>>


Bir kaşı hilâle meyletti gönül

Bir kaşı hilâle meyletti gönül
Bedir olmuş amma gene bir hoşça
Yanağı gülleri yabâne değil
Sehil solmuş amma gene bir hoşça

Gönül eğlencesi alnının mâhı
Nâz ü istiğnasın komamış dahi
Rûy ü ruhsârında hatt-ı siyahı
Yeni yetmiş O amma gene bir hoşça

Rahm eyle âşıka ömrümün varı
Hâliyâ güzelsin çekme sen ârı
Hatâdan hıfz itsün Cenâb-ı Bâri
Genç değilsin amma gene bir hoşça

Ey Gevheri kimdir vaslına eren
Öğünsün âlemde zevkini süren
Dermiş bizden evvel meyvesin deren
Sonu kalmış amma gene bir hoşça...>>


Bülbül ne yatarsın yoz bahar oldu

Bülbül ne yatarsın yoz bahar oldu
Çağrışup ötmenin zamanı geldi
Serviler yeşerdi çiçekler doldu
Cana can katmanın zamanı geldi

Benim yârim yanakları allıdır
Ak elleri deste deste güllüdür
Derdli olan bakışından bellidür
Her derdi atmanın zamanı geldi

Firkatle ağlayup şevkle gülünce
Gözümden dökülen yaşı silince
Bir dilberin elin ele alınca
Yaylaya çıkmanın zamanı geldi

Âşık Gevheri de gider dostuna
Gidi rakiblerin bize kasdı ne
Evvelbahar çayır çemen üstüne
Sarılıp yatmanın zamanı geldi...>>


Cemâlin bağını seyrâna geldim

Cemâlin bağını seyrâna geldim
Yâr koynunda nara benzer nar sesi
Gûşuma dokundu ihsana geldim
Ayva sesi turunç sesi nar sesi

Aşk ucundan sere gör neler geldi
Sanma kim sevdiğim derdimi bildi
Rûzigâr estikçe bağrımı deldi
Bülbül sesi gonce sesi hâr sesi

Yâr destine almış tir ü kemanı
Vücûdum boyuna attı nişanı
Gördüm âşıklardan tutmuş cihanı
Efgan sesi giryan sesi zâr sesi

Ne halet var sende ey peri bilmem
Gönül verir sana her gören âdem
Kâkülünden gelür gûşuma her dem
Mânsur sesi resen sesi dâr sesi

Gevheri göz yaşım döndü ırmağa
Yine minnet düştü elden ayağa
Bizi Mecnun idüp düşürdü dağa
Âhû sesi maral sesi yâr sesi...>>


Cihande yok iken asla günâhım

Cihande yok iken asla günâhım
Bir lûtf u ihsana uğradım geldim
Bir kandil içinde dururken ruhum
Cennetü'l-me'vâya uğradım geldim

Geşt ittim bir zaman cenneti hayli
Tâ elest bezminde eyledim meyli
Cemâli ve'dduhâ saçı ve'leyli
Nûr-i Kibriya'ya uğradım geldim

Gevheri tâ'birdir Mustafa ismim
Bir katre meniden halk oldu cismim
Levh-i mahfuz üzre yapılmış resmim
Hikmet-i Huda'ya uğradım geldim...>>


Çoktan beri intizârın çekerdim

Çoktan beri intizârın çekerdim
Bu gün nev-civânım geldi de gitti
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerdim
Çeşmimin yaşını sildi de gitti

Cevr ile sinemi deldirmiş idim
Hasretle bağrımı doldurmuş idim
Âl ile gönlümü aldırmış idim
Olanca aklımı aldı da gitti

Derd-i derununu bilirim deyü
Tabib olup derman bulurum deyü
Ahd ü aman etti gelürüm deyü
Beni ferdalara saldı da gitti

Âşıka rahmi yok cefâdır işi
Zülâldir lebleri incidir dişi
Nergistir gözleri kemandır kaşı
Gamzesi sinemi deldi de geçti

Gevheri der aceb geçer mi dilek
Nazîrin görmemiş cihanda felek
Bilmem hûrî midir yohsa bir melek
Hayâli gözümde kaldı da gitti...>>


Dilber kâkülüne sakın bend olma

Dilber kâkülüne sakın bend olma
Zülfü tuzağını öp gönül verme
El aman aşka sen de kaydolma
Sîne otağını öp gönül verme

Bir lahza bezminden olma âvâre
Varın feda eyle hüsn-i gül-zâre
Yalvar niyaz eyle ol işvekâre
Gonce yanağını öp gönül verme

Hübların güftârı hûb-âvaz olsa
Ol kadd-i mevzun da ser-firaz olsa
Gönül vermek iyi çevri az olsa
Elin ayağını öp gönül verme

Gevheri aşk ile derûnum hâmuş
Zülâl-i şevkine eyle camı nûş
Ol simin gerdanı eyle der-âgûş
Sükker dudağını öp gönül verme...>>


Efendim sende bir özge halet var

Efendim sende bir özge halet var
Nâz ile tebessüm ittügün demde
Gönüller çâk olur akıl tarumar
Nâz ile tebessüm ittügün demde

Yasılmış yay olur ebru kemanın
Süzülür fülfüle çeşm-i mestânın
Nim şügüfte olur gonce dehânın
Nâz ile tebessüm ittügün demde

Kızarmış ruhlerin gülberk-i handan
Hâb-ı nâza varır gamze-i müjgân
Berk olur nûr gibi dürdâne dendan
Nâz ile tebessüm ittügün demde

Tarholur gönülden melâmet elem
Lûtf ider nigâhın oldukça hurrem
Gül eyyamı gelür yaz olur âlem
Nâz ile tebessüm ittügün demde

Âşıka zülfünle efsun idersin
Teshîrnâme okur meftun idersin
Garib Gevherî'yi Mecnun idersin
Nâz ile tebessüm ittügün demde...>>


Emânet itmişsin geldi selâmın

Emânet itmişsin geldi selâmın
Şevketli sultânım aleyküm selâm
Aldı ta'zim ile bu ben gulâmın
Ey şâh-ı hûbânım aleyküm selâm

Umarım efendim mürüvvet senden
Uğruna geçmişim can ile tenden
Dimişsin gedâma selâm it benden
Berhudar ol canım aleyküm selâm

Geçirdin boynuma aşkın kemendin
Bildim ki efendim benden usandın
Yeter karar oldu bu derd ü gamın
Derdime dermanım aleyküm selâm

Bilmezim bu dil-i biçâre netsün
Hicr-i firakınla ya kande gitsün
Selâm eylemişsin Hak selâm etsün
Sana ey cananım aleyküm selâm

Aziz iltifatın râyegân ettin
Âteş-i sinemi gülistan ettin
Mahzun Gevheri'yi şâdüman ettin
Ey gonca dehânım aleyküm selâm...>>


Ey peri cihâna sen gibi dilber

Ey peri cihâna sen gibi dilber
Ne geldi ne gelür ne gelse gerek
La'lin gibi Lokman tiryâk-ı ekber
Ne buldu ne bulur ne bulsa gerek

Cefâya başladı kadd-i mevzunun
Tâ arşa irişti âh-ı derunun
Böyle gider ise çeşm-i pürhûnun
Ne güldü ne güler ne gülse gerek

Ey âlem-i hüsnün sâhib-kırânı
Öldür kelb rakibi virme amanı
Öldürmezsen kendi elinle anı
Ne öldü ne ölür ne ölse gerek

Bunca dem gözümden akarken seller
Vaad etmiş iken silmeğe dilber
Ahdine durmadı ol peri-peyker
Ne sildi ne siler ne silse gerek

Gevheri güzelim irdi pâyâna'
Bedir gibi çıktı o meh meydâna
Bu cihâna benim gibi divâne
Ne geldi ne gelür ne gelse gerek...>>


Gine bahar oldu donandı dağlar

Gine bahar oldu donandı dağlar
Gel esperim gel gidelim dağlara
Açıldı lâleler sebzezâr oldu
Gel esperim gel gidelim dağlara

Andelibler bağda gülsüz olamaz
Gamlı gönlüm bunda sensiz olamaz
Bu yerlerde bize mesken olamaz
Gel esperim gel gidelim dağlara

Tig-ı gamzen ile hasmını yokla
Okunu düşmanın bağrına sapla
Bir küheylan atla kargı mızrakla
Gel esperim gel gidelim dağlara

Yanımızda olsa bir taze duhter
Arada olmasa ol.................. ağyar
Bir Gevheri bir sen bir de hizmetkâr
Gel esperim gel gidelim dağlara...>>


Gine cûşa geldi umman-ı aşkım

Gine cûşa geldi umman-ı aşkım
Tazelendi derdim nevbahar geldi
Kurdu otağını sultân-ı aşkım
Dil mülküne yeni şehriyâr geldi

Sermestim ol yârin tûtî dilinden
ölünce ayrılmam aşkı yolundan
Naz ü şive ile gonce gülünden
Bülbüle armağan âh ü zâr geldi

Derd-i derûnumu eylesem takrir
Ne ta'bir olunur ve ne hod tahrir
Yâri bûs eylemiş rakib-i hınzir
Bize bir kaç çürük ayva nar geldi

Bülbül oldum bâg-ı firkatte öttüm
Hercâyi dilberin ahdini güttüm
Güzeller adına kur'alar attım
Her biri bahtıma cefakâr geldi

Gevherî'yim bıktım cevr ü cefâdan
Bir eser görmedim zevk u safâdan
Feragat gelürdüm şol bi-vefadan
Adûlara nisbet bana âr geldi...>>


Gönül geçmez senden ey kerem kânı

Gönül geçmez senden ey kerem kânı
ölünce severim seni bilmiş ol
Cism-i zaîfimden Azrail canı
Alınca severim seni bilmiş ol

Rahmet kapusuna tuttum yüzümü
Hak için söylerim her bir sözümü
Belki musallada halk namazımı
Kılınca severim seni bilmiş ol

Şefi olsun Resul hem Ebûbekir
Melekler yanımda eylesin zikir
Kabrime suâle Münker'le Nekir
Gelince severim seni bilmiş ol

Cemâlin göreli aklım oldu çâk
Ne hûb yaratmış seni Yezdân-ı pâk
Mezarım içinde gözlerime hâk 'i
Dolunca severim seni bilmiş ol

Gevheri der ki geştettim cihanı
Kişi sevdiğinden umar ihsanı
Rûz-i kıyamette mahşer divânı
Olunca severim seni bilmiş ol...>>


Gurbet illerinde çaresiz kaldım

Gurbet illerinde çaresiz kaldım
Bir hâlimden bilür yâr-ı garım yok
Gam-ı firkat ile bî-mecâl oldum
Ağlamaktan gayri kisb ü kârım yok

Anınçün nûş ettim câm ile zehri
Bulamadım bir yâr dolaştım dehri
Kaddimi dal etti feleğin kahrı
Ayaklarda kaldım itibârım yok

Bu çarhın elinden gülmedim bir dem
Çeşmimin yaşını silmedim bir dem
Bu derdten halâs olmadım bir dem
Derd ü gamdan özge elde varım yok

Çok niyaz eyledim geçmedi dilek
Âcizdir âhımdan gökteki melek
Gevheri'ye bu cefa yeter ey felek
Ziyâde cefâya iktidarım yok...>>


Kıyamet haşre-dek gözlerim sen

Kıyamet haşre-dek gözlerim sen
Bu hasta gönlümün dermanı tez gel
Yâd illerde garib eyleme beni
Eğlenme hûbların sultânı tez gel

Yoluna vermişim can ile teni
İnkârım yokdurur sevmişim seni
Lûtfunla şad eyle ağlatma beni
Eğlenme dertlerin dermanı tez gel

Murg-ı dil per açup hava eyledi
Bülbüller gülşende nevâ eyledi
Ayrılık dellâh nida eyledi
Göçmeden muhabbet kervanı tez gel

Gevheri der sabra kalmadı takat
Yok mudur imânın ey serv (i) kamet
Kâfir nesli misin fitne-i âfet
Var ise göğsünün imânı tez gel...>>


Kime dâd eylesem senin elinden

Kime dâd eylesem senin elinden
Sevdiğimden ayrı düşürdün felek
Yandı bu vücûdum hicran elinden
Kebab idüp bağrım bişürdün felek

Bir hercai yâre meftun eyledin
Yıktın hatırımı mahzun eyledim
Düşürüp çöllere Mecnun eyledin
Aklımı başımdan şaşurdun felek

Teslim olup rızâ virdim kazaya
Umurumu ısmarladım Huda'ya
Düşürdüm zevrakım bahr-i belâya
Mevc-i aşkı baştan aşırdım felek

Arayup bulmadın Gevheri merdi
Mihnet ile çektim çok germi ü serdi
Râh-ı muhabbette mihnetle derdi
Cem'idüp başıma üşürdün felek...>>


Bu bölümde toplam 40 adet Gevheri şiiri bulunmaktadır.

1 2

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com